รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.1

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 ด.ญ.สริสา โคตรชมภู  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 12/พ.ค./2563
2 ด.ช.คณนาถ คำลาย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 12/พ.ค./2563
3 ด.ช.พรปวีณ์  วงชาลี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 12/พ.ค./2563
4 ด.ญ.ปาริตา ชัยอาวุธ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 12/พ.ค./2563
5 ด.ญ.ณัฎฐณิชา บุพศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 11/พ.ค./2563
6 ด.ญ.เกษกนก เสียวสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 11/พ.ค./2563
7 ด.ญ.รัชฎาพร เลพล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 11/พ.ค./2563
8 ด.ช.ภทรพล พลเพชร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 10/พ.ค./2563
9 ด.ญ.เข็มจิรา ล่ามคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 10/พ.ค./2563
10 ด.ญ.วรัญญา สุขเย็น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 9/พ.ค./2563
11 ด.ช.ธีรวัต นิสังกาศ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 8/พ.ค./2563
12 ด.ญ.พัชรพร สุวรรณศักดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 8/พ.ค./2563
13 ด.ช.เกียรติภูมิ พรบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 8/พ.ค./2563
14 ด.ช.จักรกฤษ สุพรมอินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 8/พ.ค./2563
15 ด.ช.อดิศร กุลเดช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 7/พ.ค./2563
16 ด.ญ.ผกามาศ อินทศร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
17 ด.ญ.จิฬาพร จันทร์วงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
18 ด.ญ.พิชามญช์ ชมไชย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
19 ด.ช.ธนาธร แสนทำมา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
20 ด.ช.อดิศร สาวิสัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
21 ด.ช.พิชิตชัย ชาญนรา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
22 ด.ช.เลิศชัย แหวนเพ็ช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
23 ด.ญ.พิลดา พรมมี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
24 ด.ช.ปิยบุตร ผิวแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
25 ด.ช.กิตติธร ประสาวะโท  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 7/พ.ค./2563
26 ด.ญ.ภัทรธิดา พันงาม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องพิเศษ SMT ม.1 6/พ.ค./2563
27 ด.ช.นพเก้า ศาลา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
28 ด.ญ.ธัญรดา สุขวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
29 ด.ญ.กันติชา ละศรีจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
30 ด.ช.ณัฐศาสตร์ ซ้ายศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
31 ด.ญ.กนกพันธุ์ วิทยาสิงห์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
32 ด.ญ.วราภรณ์ เป้าภูเขียว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
33 ด.ญ.ธาดารัศมิ์ หงษ์ทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
34 ด.ญ.พัชราพร แสนเห็มทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
35 ด.ญ.กนกวรรณ ทองจัตุ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
36 ด.ช.วิทยากร นาคเสน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
37 ด.ช.จิรายุทธ สร้อยกุดเรือ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
38 ด.ญ.พัชราภรณ์ ผาเนตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนปกติ 6/พ.ค./2563
39 ด.ช.พงศพัศ เบิกบาน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
40 ด.ญ.ศศินัดดา ละดากุล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
41 ด.ช.ปฏิภาณ วิชัยยา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
42 ด.ญ.สุจิตรา สุขสมจิตต์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 5/พ.ค./2563
43 ด.ญ. ภัณฑิรา สิงศักดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
44 ด.ญ.ปนัดดา เป้าภูเขียว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
45 ด.ช.ระพีภัทร ไชยเขียน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
46 ด.ช.กุลชาติ พาพันธุ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
47 ด.ญ.แคทรีน เมย์ หนูยศ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
48 ด.ญ.ทิพย์มงคล แก้วอุดม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
49 ด.ญ.ภควดี จันทร์หล่ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
50 ด.ญ.วรัตม์ชญาน์ วรรณประเสริฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
51 ด.ช.บัณฑิต ทองภู  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
52 ด.ญ.สุพัตรา ทองเหลา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
53 ด.ญ.ณัฏภรณ์ วิเศษหอม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 5/พ.ค./2563
54 ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ ชฎาวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 5/พ.ค./2563
55 ด.ญ.กมลวรรณ์ แสงจันทร์สี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
56 ด.ช.ด.ช.ปิยะ  วิชาศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
57 ด.ญ.ฑิฆัมพร มะลิดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
58 ด.ญ.พาขวัญ บมขุนทด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
59 ด.ญ.ณัฎฐากร รักธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 5/พ.ค./2563
60 ด.ช.ธีรสิทธิ์ ศรีสุวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
61 ด.ญ.ขวัญฤทัย หงษาลึก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 5/พ.ค./2563
62 ด.ช.ธนวัต ผิวเหลือง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
63 ด.ช.ศิรสิทธิ์ ชัยปัญญา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
64 ด.ญ.ชวัลรัตน์ โสมาลี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
65 ด.ช.นภัภัทร นามมี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
66 ด.ญ.ฐานิตา กุลเดช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
67 ด.ช.เสฏฐวุฒิ อินทร์เจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
68 ด.ช.ธนพล บุตรีสุวรรณ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
69 ด.ญ.สิริณัฎฐ์ สุวรรณอภิชน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
70 ด.ญ.ศรุตา เหล่าอินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
71 ด.ญ.อัจฉราพร ทานสมบรูณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
72 ด.ช.ณัฐวุฒิ วิชาศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
73 ด.ช.ธนภัทร ฤาชาเขียว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
74 ด.ญ.เกวลิน สีมานอก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
75 ด.ญ.จิรัญญา โคตรพงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
76 ด.ญ.ปนัดดา ศรีฉลาด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
77 ด.ญ.อารยา ลำพุทธา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
78 ด.ญ.ชนลดา องค์นาม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
79 ด.ญ.วรรณภา สีเมืองโข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
80 ด.ญ.จารุพิชญา โคตรธา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
81 นางสาวมะณีเพชร ยะกุมมา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
82 ด.ญ.กานต์ธิดา แกล้วกล้า  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
83 ด.ช.ปุณยวีย์ ไชย์ณีย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
84 ด.ญ.นารีรัตน์ อนุประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
85 ด.ช.พอเพียง พุทธแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
86 ด.ช.ภานุพงษ์ กองสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
87 ด.ช.รวิพล พลซา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
88 ด.ญ.จิรัชญา หลวงกลาง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
89 ด.ช.วีรากรณ์ สุทธิชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
90 ด.ญ.นารีรัตน์  อนุประดิษฐ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
91 ด.ญ.ณัฐพร หลวงกลาง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
92 ด.ญ.วรินท์ธิรา นามวงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
93 ด.ช.พลวรรธน์ ภิวัฒนศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 4/พ.ค./2563
94 ด.ช.ธนกฤติ อยู่เกิด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 4/พ.ค./2563
95 ด.ญ.กัญญาลักษณ์ ภูชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
96 ด.ช.เพิ่มศักดิ์ ขันทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
97 ด.ช.ปฏิวัติ เศษมา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 4/พ.ค./2563
98 ด.ญ.สิริลักษณ์ ดาป้อม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
99 ด.ช.อัครพล ศรีสวัสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
100 ด.ช.อรรถพล เสวะนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
101 ด.ช.พีรณัฐ  พงษ์วิลัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
102 ด.ช.ธวัชชัย  สาลี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
103 ด.ญ.กนกพันธุ์ วิทยาสิงห์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
104 ด.ช.เจษฎากร ฝีปากดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
105 ด.ญ.ณัฐพร บุญประคม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
106 ด.ญ.ลักษิกา  สุภะดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
107 ด.ช.วงศกร  อินทร์ประจง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
108 ด.ช.วรวิทย์  อุ่นกุดเชือก  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
109 ด.ญ.วรัทยา  คำพรมมี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
110 ด.ญ.ธีราพร  ชัยอาวุธ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
111 ด.ญ.นภัสศร นามศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
112 ด.ญ.พิมพ์ชนก จันทร์ปัญญา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
113 ด.ช.ปณวัฒน์​ พันธ์​ก​่ำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
114 ด.ญ.วรัญยา ทองมา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4/พ.ค./2563
115 ด.ญ.วรรณวิษา แก้วพวง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
116 ด.ช.กมลลักษณ์ นามศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 4/พ.ค./2563
117 ด.ช.ธนพล โพธิ์ยิ้ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
118 ด.ญ.ภัชรพร ธนาวรกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
119 ด.ญ.อภิญญาดา วิเป  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
120 ด.ช.วิทยา วาสิงหน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
121 ด.ญ.อรปรีญา ขวัญแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
122 ด.ญ.พัชราภา อุตมะ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
123 ด.ญ.รติศา ติดสุข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
124 ด.ญ.ศิราพร กาญจนศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
125 ด.ช.รัฐธรรมนูญ อินปลัด  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
126 ด.ช.พงศ์ภรณ์ สิงหา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
127 ด.ญ.พิมพ์มาดา กุศล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
128 ด.ญ.กนกพิชญ์ แสงนุรักษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
129 ด.ญ.สุภาวี ทองบุดดา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
130 ด.ญ.สุวิตรา นามมี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
131 ด.ญ.ลภัสรดา สุวรรณไตร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
132 ด.ญ.กุลธิดา ไชยมูล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
133 ด.ญ.ภัทราวดี ชุ่มมา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
134 ด.ญ.ธนิดา คำแจ่ม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
135 ด.ญ.มณีวรรณ เขียวโน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
136 ด.ญ.ศิริลักษณ์ ขุนโมกข์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
137 ด.ญ.นันทกาญจน์ พลเพชร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
138 ด.ญ.ศิรินทิรา สอนป้อม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
139 ด.ช.ปภังกร พลพรมราช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
140 ด.ญ.กนกพร ปิ่นคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
141 ด.ญ.ญธัญรดา โพธิ์คำมา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
142 ด.ญ.วรรณภา สีเมืองโข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
143 ด.ญ.ศุภวลัย จันทะคูณ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
144 ด.ญ.จันทร์แก้ว แก้วใสย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
145 ด.ญ.วรรณภา สีเมืองโข  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
146 ด.ช.จิรายุ อยู่ทะเล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
147 ด.ญ.อรปรียา ภูสิงหา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
148 ด.ช.ฉายชนม์ กิ่งพา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
149 ด.ช.ดำรงเกียรติ ยศอ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
150 ด.ญ.เพชรนรี จันทร์ทิพย์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
151 ด.ญ.นันทิชา รัตน์ลงเมือง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
152 ด.ญ.รวีพร มุ่งหมาย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
153 ด.ช.จักรภัทร พรมวาจา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
154 ด.ญ.ณภัทร วรรณกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
155 ด.ญ.กานต์ธิดา กันหา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
156 ด.ญ.ศิรประภา แก้วพลผา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
157 ด.ญ.ณิชาวรรณ มูลราช  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
158 ด.ญ.พรรณิภา ศรีวงษา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
159 ด.ช.พัชรพล ไชยทะ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
160 ด.ช.โชคพิพัฒน์ กองดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
161 ด.ญ.จิรพัทธิ์ โคลา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
162 ด.ช.นิรันทร์ วงษ์จันทร์แดง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
163 ด.ช.ประเสริฐศักดิ์ พูนพิพัฒน์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
164 ด.ญ.ปุณยาพร หลักด่าน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
165 ด.ญ.ชุตินันท์ พรมงาม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
166 ด.ญ.จุฑามาศ สมทุ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
167 ด.ญ.สิริกัญญา พรชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
168 ด.ช.พงศภัค นายกชน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
169 ด.ช.คุณากร รักงาม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
170 ด.ญ.วนิดา เพชรนาดี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
171 ด.ญ.ธนขวัญ ศรีหอม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
172 ด.ญ.สุธิดา แดงนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
173 ด.ญ.ศลิษา คณะเสนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
174 ด.ช.สิทธิพงษ์ วังระหา  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
175 ด.ญ.ปิยะพร พิมพิศาล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
176 ด.ญ.สาวิตรี เรืองจรูญ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
177 ด.ญ.มนัสสญา ศรีโพธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
178 ด.ช.วีรพล ดรหมื่นศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
179 ด.ช.ภูพิพัฒน์ ศิริ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
180 ด.ญ.นนท์ธิดา วาดวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
181 ด.ญ.กัญยานี ศรีหาภูธร  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
182 ด.ช.เปรมมนัส ใหม่วงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
183 ด.ญ.นฤภร สุทธิโสม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
184 ด.ช.ศุภโชค นามขัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
185 ด.ช.ณัฐภัทร จงเทพ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
186 ด.ญ.บุณฑริกา วรรณวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องพิเศษ SMT ม.1 3/พ.ค./2563
187 ด.ช.รัฐธรรมนูญ พากุล  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563
188 ด.ญ.กนกนาฎ วงษ์เพ็ง  มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ห้องเรียนปกติ 3/พ.ค./2563