รายชื่อผู้สมัครเรียน ม.4

# ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นางสาวศิรประภา นามมนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 12/พ.ค./2563
2 นางสาวเกสรี ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 12/พ.ค./2563
3 นางสาวสุภกัญญา บุญประคม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 12/พ.ค./2563
4 นายจักรเพชร แสงศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
5 นางสาวอรวรรณ บุญเกษม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
6 นายนพนันท์ นาเหนือ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
7 นางสาวสุภนิดา ตุ้มเมือง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 11/พ.ค./2563
8 นางสาวอธิฐาน กันยามา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 11/พ.ค./2563
9 นายรพีภัทร เชยเอม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนอุตสาหกรรม 11/พ.ค./2563
10 นายมารุต วิเศษโวหาร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนอุตสาหกรรม 11/พ.ค./2563
11 นายศิวัช นาเคน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนอุตสาหกรรม 11/พ.ค./2563
12 ด.ญ.จารวี แสงศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9/พ.ค./2563
13 นายสัตยา คำชนะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9/พ.ค./2563
14 นางสาวศุภมาส เบ้าชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 9/พ.ค./2563
15 นางสาวรุ่งฤดี นันธานี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9/พ.ค./2563
16 นายจิระศักดิ์ ทองโคตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนอุตสาหกรรม 9/พ.ค./2563
17 นายนาย อดิศักดิ์ สาริสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
18 นางสาววชิรญาณ์  บุญพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 8/พ.ค./2563
19 นางสาวสุกานดา เอกกันหา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 8/พ.ค./2563
20 นายบรรณวิทิต บุญมาจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 8/พ.ค./2563
21 นายสงกานต์ ลือคำหาญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
22 นางสาวสุธัญภัค สงนอก  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 8/พ.ค./2563
23 นายฐิติพงษ์ ฟ้าฝน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8/พ.ค./2563
24 นายเสฎฐวุฒิ บัวเคน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 8/พ.ค./2563
25 ด.ช.รพีภัทร์ สุพรมอินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนอุตสาหกรรม 8/พ.ค./2563
26 นายศิรศาสตร์เมธี จรโคกกรวด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนอุตสาหกรรม 7/พ.ค./2563
27 นางสาวอรนุช อาจปาสา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
28 นางสาวรสสุคนธ์ สมบัติเศรษฐี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
29 นางสาวจารุวรรณ ชาวดอน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6/พ.ค./2563
30 นางสาวศิริยา ลมพัน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 6/พ.ค./2563
31 นายสมเจต ที่ภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
32 ด.ญ.ตรีรัตน์ นุสวัสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องพิเศษ SMT ม.4 5/พ.ค./2563
33 นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์สมบัติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 5/พ.ค./2563
34 นางสาวธิรดา บุญเรือง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
35 นางสาวไข่นุ่น คุณทัศน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
36 นางสาวณัฐชยา  ไชยทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5/พ.ค./2563
37 ด.ญ.วไลลักษณ์ บุตจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 5/พ.ค./2563
38 นายอิทธิพันธ์ พัฒเพ็ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
39 ด.ญ.นุชจิรา เศษโม้  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
40 นายธิวัฒน์ สนสุรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
41 นายศุภกิจ วันคำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
42 นางสาววรนุช อุปราชา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
43 ด.ช.กิตติพัฒน์ หุ้มคินี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
44 ด.ช.ไชยนันท์ รักยิ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
45 นางสาวชุติมา คล้ายเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 4/พ.ค./2563
46 นางสาวปาณิสรา มณีโรจน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
47 นายพิทวัส กองปาน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 4/พ.ค./2563
48 นางสาวชลนิชา เนียมทา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
49 นางสาววิราภรณ์ สอนศักดา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
50 นางสาวนวพร นิรพจน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
51 นางสาวศศิวิมล ฝ่ายคำวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
52 นางสาวรวิสรา สิมมะลี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
53 นางสาวศิริมาศ ศรีอัคฮาด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
54 นางสาวพัชรี มฤคมาตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
55 นายณัฐวุฒิ กายากุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
56 นางสาวอรทัย ผสมทรัพย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
57 นางสาว จิราภรณ์  ศรีชัยมูล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
58 นางสาวศิริวรรณ ฟุ้งถือทรัพย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
59 นางสาวณัฐพร ชาวเกวียน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
60 นางสาวพรพรรณ ชารัญจะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
61 นางสาวนก ส่องเสนา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
62 นายภูธนเดช สารีบุตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 4/พ.ค./2563
63 นางสาวสุมิตา วงศ์เคน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 4/พ.ค./2563
64 นายคงกระพัน  อึ่งพวง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
65 นางสาวกฤษดาภรณ์  ภูสีฤทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
66 ด.ช.โสภณัฐ  ขันอ่อน   มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
67 ด.ญ.พัชราภา  ทัศศรีษะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต่างจังหวัด ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
68 นางสาวนางสาวธัญลักษณ์  จันทะวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
69 นายเกียรติศักดิ์  สังรวมใจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
70 นางสาวมณีรัตน์  แก้วทุม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
71 นายพีรพัตร์  พูนสวัสดิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
72 นางสาวแพรวพรรณ  วรรณชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
73 นางสาวจีรนันท์ ชมภูพื้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
74 นางสาวสุตาภัทร ศรีชาทุม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น 4/พ.ค./2563
75 นางสาวนภสร คำยิ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 4/พ.ค./2563
76 นางสาวสิวาลัย ดอกไม้  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 4/พ.ค./2563
77 นางสาวจีรนันท์ ชมภูพื้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม 4/พ.ค./2563
78 นายอนุชา แสงใสแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
79 นายภัทนพงษ์ คงหอม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 4/พ.ค./2563
80 นางสาวกนกวรรณ พันธุ์สุวอ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
81 นางสาวฟ้าใส ไชยหงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
82 นายณัฐธเนศ กำเนิดกาลึม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
83 นางสาวฤทัยวรรณ โค้วบุญเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
84 นางสาวกิตติยาภรณ์ จิตธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
85 นายธีร์ธวัช หอมพรมมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
86 นางสาวกัลย์สุดา วรรณประเสริฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
87 นายยุทธนา ทาอั้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
88 นางสาวสิริยากร ดาสี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
89 นางสาวอาภัสรา วาดวงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
90 นางสาวอนุวรรณ ดีขัน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
91 นางสาวจริยา คำพู  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
92 นายยุทธศักดิ์ วาสิงหล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนอุตสาหกรรม 3/พ.ค./2563
93 นางสาววนิดา วงษ์รักษา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
94 นางสาวณัฐพร แวงแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
95 นางสาวอธิติญา สาวิสัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
96 นางสาวฑิฆัมพร ตุชา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
97 นางสาวศริษา ศิริแข็ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
98 นางสาวสิรินดา บุตรดาวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
99 นางสาวพิมพิศา บุดดาวงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
100 นายดนัย หอมจันทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
101 นางสาวปวิตรา ทองมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
102 นางสาวนันทพร บุผาเก  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
103 ด.ญ.อังค์วิภา แสงไทย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
104 นายปรเมต บุญทองแพง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
105 นางสาวจิรัญญา ผาดำ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
106 นางสาวขวัญข้าว วรรณกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
107 นางสาวพิทติยา เสริฐสาย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
108 นางสาววริษา แคล้วสูงเนิน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
109 นางสาวนันณิภา ทํลนันตา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
110 นางสาวฉวีวรรณ ศรีแก่นกูด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
111 นางสาวภัทรวดี พิมพ์แน่น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
112 นางสาวสุพรรณี คงรังสรรค์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
113 นางสาววราภรณ์ ชมภูพื้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
114 นายวสุพล สุพรรณตา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
115 นายธราเทพ ศิรินันติกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
116 นางสาววรางคณา บำรุงภักดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
117 นางสาวนิตยา เขื่อนคำป้อ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
118 นางสาวพรชิตา ธรรมโชติกา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนอุตสาหกรรม 3/พ.ค./2563
119 นางสาวสัณห์ฤทัย หอมพรมมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
120 นางสาวกุลสตรี พรมสีแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
121 นางสาวพรรษกร สนดา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
122 นางสาววิศรุตา ประรัญญา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
123 นางสาวรัตนาสิริ สิทธิ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
124 นางสาวปิยธิดา กิ่งพา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
125 นายนวพล สอนบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
126 นายณัฐภัทร อยู่คง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
127 นายนวพล วีระชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
128 นายนิพนธ์ คำแสน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
129 นายยุทธพิชัย ศรีศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
130 นายพัชรพล นามรินทร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
131 นางสาวศศิธร นาจะรวย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
132 นางสาวกนิษฐา บุญเพ็ชร์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
133 นางสาวตะวันฉาย ภิญโญยิ่ง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
134 นายภูบดี ยาพันธ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
135 นางสาวจินดาภรณ์ สุวรรณพงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
136 นางสาวกานติมา ปาติสัตย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
137 นางสาวกุลธิดา พรมไชย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
138 นางสาวพิชญธิดา บทมาตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
139 นางสาวอรอุมา พินิจ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
140 นางสาวกนิษฐา ศุกร์โม้  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
141 นางสาวสุภัสสร ตานา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
142 นางสาวณัฏฐณิชา กันภัย  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
143 นางสาวภัทธราภรณ์ ดวงก้อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
144 นางสาวมะลิวัลย์ กาบบัวงาม  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
145 นางสาวเบญญาภา ภูบุญรอด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
146 นางสาวอริศรา ไชยศรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
147 นางสาวอรุณศรี มธิปิไข  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
148 นายพงศ์เทพ วรรณประเสริฐ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
149 นางสาวจิราภรณ์ สาครเจริญ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
150 นางสาวโสพิณนภา สุธรรมมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
151 นายอโนทัย ฤาชา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
152 นายนิติพล แสนเสร็จ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
153 นางสาวภัทราภรณ์ ยโสธร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3/พ.ค./2563
154 นางสาวจิราภร หืมวัง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
155 นายนายระพีภัทร พลเพ็ชร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
156 นายเกียรติศักดิ์ วิทยสกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนอุตสาหกรรม 3/พ.ค./2563
157 นายวรพล ทุมพร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนอุตสาหกรรม 3/พ.ค./2563
158 นางสาวอภัสรา จันทร์คูณ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
159 นางสาวกรพิณ ประทุมรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
160 นายณัฐวุฒิ  ฟ้าฝน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนอุตสาหกรรม 3/พ.ค./2563
161 นางสาวชฎาพร จันทิพย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
162 นายธีรภัทร นามเพชร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 3/พ.ค./2563
163 นางสาวยุวนิตดา ผาสีดา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
164 นางสาวชุติมา หอมพรมมา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
165 นางสาวนิตยา ดงอุเทน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 3/พ.ค./2563
166 นายสิทธิ์วโรจน์ สีอ่อน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
167 นางสาวจิดาภา จันทรสมบัติ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
168 นางสาวพรรณกาญจน์ ปราบพาล  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
169 นางสาวสุวคนธ์ บุตรโคตร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
170 นางสาวสุภารัตน์ อุ่นจารย์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
171 นางสาวปนัสยา ประกอบแสง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
172 นางสาววิกุลญาดา สำเภา  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
173 นางสาวสุพรรณนิการ์ พูนพิพัฒน์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
174 นายธัญพิสิษฐ์ วังคะฮาด  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563
175 นายเจนภพ ฝีปากดี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม ห้องพิเศษ SMT ม.4 2/พ.ค./2563